BIOTEK-GIGANTEN ROCHE FÅR NYT UDVIKLINGS-HUB I NOVI FORSKERPARK

NOVI har på sigt en ambition om at danne rammen om et stort Nordjysk Bio/Medico cluster placeret et stenkast fra det nye Aalborg Universitetshospital.

Scroll for english version

Roche er pr 1/1 2021 flyttet ind i NOVI, og rammerne for det nye hub er NOVIs bygning 8, der er placeret tæt op ad både Aalborg Universitet og byggeriet af det nye Aalborg Universitetshospital.

 • "Vi er faktisk ret begejstrede over at kunne etablere vores første regionale hub lige præcis her hos NOVI. Den partnerskabsaftale, vi har indgået med Region Nordjylland og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet har inspireret os til at komme tættere på vores samarbejdspartnere og vores fælles aktiviteter og projekter her i regionen, og derfor vælger vi at forsøge os med oprettelsen af en Roche-hub med lokaler tæt på vores samarbejdspartnere i Nordjylland. Miljøet emmer af innovation og inspiration,  vi kan kigge lige over til vores samarbejdspartnere, og selve lokalerne er helt på niveau med de standarder for bæredygtighed, æstetik og funktionalitet, Roche forsøger at efterleve internationalt," udtaler Jane Hilligsøe, Healthcare Development Partner, på vegne af Roche i Danmark.
   
 • "Fra NOVIs side byder vi varmt velkommen til Roche, og vi kan på flere fronter se starten på et bio-medico cluster, som helt naturligt har en placering fysisk lige op ad de nye sygehus. Så mon ikke vi på sigt skal finde (eller måske bygge) en hel bygning til clusteret så det kan nå sit fulde potentiale", siger Henrik Lundum, direktør i NOVI.
   

 

 • På Aalborg Universitet er vi begejstrede for det nye ’naboskab’. "Det ligger i vores dna at samarbejde på tværs. Både på tværs af fagligheder som læger, ingeniører og humanister, men også på tværs af alle de aktører, der tilsammen kan sikre, at ny viden kommer patienterne og sundhedsvæsenet til gavn", udtaler rektor ved AAU, Per Michael Johansen.
   
 • Dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Lars Hvilsted Rasmussen, deler denne begejstring: - "På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er digital health i højsædet, og et tæt samarbejde med en af verdens førende virksomheder inden for den medico-tekniske industri er helt essentielt for os."
 • NOVIs bestyrelsesformand, borgmester Thomas Kastrup Larsen hilser også det nye cluster velkommen. -"Jeg ser dette som første vigtige skridt mod en ny spændende mulighed for Aalborg og vi satser på at dette kun er begyndelsen".

Kontakt:

Henrik Lundum, CEO NOVI

hlu@novi.dk +45 2969 5542


Roche (F. Hoffmann-La Roche AG) er et schweizisk multinationalt sundhedsfirma, der opererer globalt inden for to områder; lægemidler og diagnostik. Dertil kommer Roches engagement inden for forskning og udvikling, hvor Roche bidrager med life science-industriens største private budget. I seneste regnskabsår investerede Roche globalt 81 milliarder kroner i forskning og udvikling.

------------

 

The BIOTEch-GIGANT ROCHE sets up a new development-HUB at NOVI Science Park

Long term, NOVI has an ambition to frame a large Bio/Medico cluster in Northern Jutland, placed a stone’s throw from the new university hospital in Aalborg.

As per 1/1 2021 Roche is a new tenant at NOVI, and the frame for the new hub is NOVI 8, placed close to both Aalborg University and the construction of the new university hospital in Aalborg.

 • "We are actually quite excited to be able to establish our first regional hub right here at NOVI. The partnership agreement we have signed with Region North Jutland and the Faculty of Health Sciences at Aalborg University has inspired us to get closer to our business partners and our joint activities and projects in this region. This is actually why we have chosen to set up a Roche hub, with premises close to our partners in Northern Jutland. The environment oozes innovation and inspiration, we can look straight over to our partners, and the premises are completely on a par with the standards for sustainability, aesthetics and functionality, which Roche tries to comply with internationally, "says Jane Hilligsøe, Healthcare Development Partner, on behalf of Roche in Denmark.
   
 • “On behalf of NOVI, we warmly welcome Roche and we are, on several fronts, able to see the start of a bio-medico cluster, which is placed next to the new university hospital. In the long run, we might have to find (or possibly build) an entire building for the cluster in order to reach full potential”, says Henrik Lundum, CEO at NOVI.
   
 • “At Aalborg University, we are very excited about the new 'neighbourliness'. It lies in our DNA to coorporate crosswise. Both across professional competences e.g. physicians, engineers and humanists, but also across all the players who altogether can ensure that new knowledge benefits patients and the health authorities”, says Rector at AAU, Per Michael Johansen.
   
 • Head at the Faculty of Health Sciences, Lars Hvilsted Rasmussen, shares this enthusiasm:  “At the Faculty of Health Sciences, digital health is paramount, and a close collaboration with one of the world's leading companies in the medicotechnical industry is essential for us.”

 

 • NOVI's Chairman of the Board, Mayor Thomas Kastrup Larsen also welcomes the new cluster. “I regard this as the first important step towards a new, exciting opportunity for Aalborg and we hope this is only the beginning.”

 

 

Contact:

Henrik Lundum, CEO NOVI

hlu@novi.dk +45 2969 5542

 

Roche (F. Hoffmann-La Roche AG) is a Swiss multinational healthcare company, operating globally focusing on two areas: medicinal products and diagnostics. In addition to this, Roche's involvement in R&D contributes with largest private budget within the life science industry. In the most recent financial year, Roche invested DKK 81 billion globally in R&D.

 

Tilbage til oversigten

Kontakt os på tlf. 96 35 45 00
eller find os her:

HOVEDKONTOR
NOVI 1-5

Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg

Fører  også til
Niels Jernes Vej
12 og 14

NOVI 6
Alfred Nobels Vej 21
9220 Aalborg

NOVI 8
Alfred Nobels Vej 27
9220 Aalborg

NOVI 14
Niels Jernes Vej 6A+B
9220 Aalborg

Tilmeld dig NOVIs
nyhedsbrev:

* indicates required

Og følg os online: